BOKNINGS- OCH BETALNINGSVILLKOR

 

För att få bo på campingen eller i våra stugor/lägenheter utan målsman, måste du ha fyllt 23 år.

Ankomst/Avresa
Du får disponera stugan från kl.15.00 ankomstdagen till kl. 12.00 avresedagen. För campingtomt gäller incheckning kl 13.00 och utcheckning kl 12.00. Ny dygnsavgift uttages efter kl.12.00. Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till likvärdigt boende.  Vid den bokade periodens slut kan vi ej garantera att platsen är ledig och att bokningen kan förlängas. Önskar ni stanna längre kan det innebära att ni måste byta tomt.

När blir min bokning bindande?
Både Du och vi är bundna till bokningen så snart vi bekräftat den och Du betalat handpenning, då sådan skall erläggas, eller i övriga fall erlagt hela hyran.

När skall jag betala?
14 dagar från det att vi skickat en bekräftelse/ faktura betalar Du en handpenning.
Vid onlinebokning betalas handpenningen direkt. Beloppet räknas av från hyran.
Se datum och belopp på fakturan. Resterande summa betalar Du 40 dagar före ankomst. Bokar Du mindre än 40 dagar före ankomstdagen betalar Du hela beloppet inom 14 dagar från det att vi skickat en bekräftelse/faktura, då inget annat anges. (Se datum och belopp på fakturan.)

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om Du, när handpenning skall betalas, inte betalar i tid, avbokar vi Din beställning utan särskilt meddelande. Om Du inte slutbetalar i tid ser vi det som en avbeställning från Din sida och då träder avbokningsreglerna i kraft. Vill du avboka din bokning ber vi dig snarast meddela oss detta.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Om Du inte har tecknat något avbeställningsskydd sker ingen återbetalning av handpenning eller slutlikvid. Avbeställningsskyddet måste beställas vid bokningstillfället!
Skyddet innebär att Du kan avboka fram till och med dagen före ankomst och få hyran, med avdrag för avbeställningsskyddet och en administrationskostnad (500:-), återbetald i följande fall: När endast anmälningsavgiften är betald återbetalas pengarna oavsett orsak till avbokningen. När hela slutsumman är betald (ca 40 dagar innan ankomst) gäller avbeställningsskyddet endast vid dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbar Dig själv, maka, sambo, familj eller medresenär. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Bokade och förbetalda tilläggstjänster återlöses ej. Vid avbruten vistelse sker ingen återbetalning av boendet eller andra köpta tilläggstjänster.

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller stugan/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda Dig likvärdigt hyresobjekt, har Du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då återbetala allt det Du har betalat till oss. Istället för att säga upp avtalet kan Du begära att vi sätter ner hyran. Kontakta receptionen omgående för mer information. Fel som uppstår under Din vistelse, ska anmälas omgående till receptionen så att vi kan rätta till dem. Om du inte meddelat oss utgår ej ersättning i efterhand.

Vad har jag för skyldigheter?
Du ansvarar för att läsa igenom din bokningsbekräftelse/faktura och säkerställa att datum och objektnummer stämmer. Du måste vårda stugan/campingtomten väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan och dess inventarier/campingtomten genom att Du eller någon i Ditt sällskap varit vårdslös.
Du ansvarar också för att alla som bor eller befinner sig på din plats/stuga följer campingens ordningsregler vad gäller tystnad mm. Bryter du eller någon i ditt resesällskap mot våra ordningsregler har vi rätt att avhysa er från området. Ingen återbetalning sker och du är skyldig att betala för hela den bokade perioden.

Du får inte använda stugan/campingtomten till något annat än vad som avtalats vid
bokningen. Ej heller låta fler personer övernatta, än vad som uppgivits vid bokningstillfället.

Du måste städa stugan enligt instruktion. Om Du inte gör detta kommer städning att utföras på Din bekostnad.

Naturkatastrofer, krig, strejk m.m.
Både Du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/campingtomten ej kan tillhandahållas pga. naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller liknande händelser som varken Du eller vi kan förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att återbetala Dig, med avdrag för den nytta Du kan ha haft av stugan/campingtomten.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd Dig till receptionen omgående med eventuella klagomål. För att kunna behandla din reklamation måste du fylla i ett formulär som återfås i receptionen. Om vi inte kommer överens, kan Du vända dig till ARN.

Vi önskar dig en trevlig vistelse på Grönhag Camping.

Varmt välkomna!